Η εταιρεία ΦΑΣΜΑ δραστηριοποιείται και στον τομέα παροχής υπηρεσιών εστίασης (τραπεζοκόμων) με απώτερο σκοπό την διανομή γευμάτων κυρίως σε ασθενείς νοσοκομειακών ιδρυμάτων κ.α., βάσει προσυμφωνημένων, απαιτήσεων των πελατών.

Για τη διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων υπάρχουν γενικές απαιτήσεις για τους χώρους παρασκευής, επεξεργασίας και φύλαξης των τροφίμων, απαιτήσεις εξοπλισμού για την αποθήκευση, διατήρηση και μεταφορά τροφίμων, απαιτήσεις για την προστασία της ασφαλείας των τροφίμων από επικίνδυνες ουσίες, τρωκτικά και έντομα, απαιτήσεις παροχών νερού, ατμού, πάγου, ηλεκτρικού, εξαερισμού κ.λ.π..

Ακρογωνιαίος λίθος για τη διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων είναι η υγεία και ατομική υγιεινή του προσωπικού και η κατάρτισή του σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση των τροφίμων στο Νοσοκομείο.

Το προσωπικό που εργάζεται στους χώρους τροφίμων είναι δυνατόν να αποτελεί κίνδυνο επιμόλυνσης για τα τρόφιμα και γι' αυτό θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευσή του σε κανόνες υγιεινής εργασίας, ανάλογα με τη θέση και την υπευθυνότητα που έχει στην όλη διακίνηση των τροφίμων. Η εταιρεία διαθέτει τα αναγκαία μέσα ατομικής προστασίας (γάντια, μάσκα, στολή εργασίας, σκούφος κ.λ.π.), τους απαραίτητους πόρους για την εκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και ό,τι άλλο κρίνεται αναγκαίο για τη βέλτιστη εκτέλεση του έργου της σίτισης - διανομής γευμάτων