Στο πλαίσιο της αδιάκοπης προσπάθειας για συνεχή αναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών της η εταιρεία ΦΑΣΜΑ έχει τεκμηριώσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διέθνους Προτύπου ISO 9001:2000 ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθαρισμού και υποστήριξης λειτουργίας κτιρίων, με Φορέα Πιστοποίησης τον ΕΛΟΤ.

Το Σύστημα αυτό εξετάζεται, αναλύεται και εποπτεύεται συνεχώς, προκειμένου να βελτιώνεται η αποτελεσματικότητά του και, κατά συνέπεια, το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών.