Για κάθε έργο που αναλαμβάνει η εταιρεία ΦΑΣΜΑ, μετατρέπει τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τον πελάτη - ώστε να καλυφθούν οι επιμέρους ανάγκες του - σε σχέδιο που περιλαμβάνει όλα τα στάδια από την κατανόηση των αναγκών μέχρι την υλοποίηση του.

Στο ακόλουθο διάγραμμα εμφανίζονται όλα τα στάδια που απαιτείται να συνυπολογισθούν για την ακέραιη αντιμετώπιση ενός έργου και την παροχή αποτελεσματικών και ποιοτικών υπηρεσιών καθαρισμού.
Με σειρά εμφάνισης, αλλά και με εντοπισμένες τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ της κάθε ενέργειας, το διάγραμμα ακολούθως ολοκληρώνει το τρόπο αντιμετώπισης των έργων από την εταιρεία ΦΑΣΜΑ, ανεξαρτήτως μεγέθους του έργου και επιμέρους προδιαγραφών.

 

ΕΝΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη εκτέλεση των έργων καθαριότητας τηρούνται ΕΝΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ τα οποία προβλέπονται από το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας που εφαρμόζει η εταιρεία. Σε όποια περίπτωση -και ανεξάρτητα από τις επιπλέον πιθανές ιδιααιτερότητες ενός έργου, όπου μπορεί να απαιτούνται περαιτέρω έλεγχοι - τηρούνται:

  • Βιβλίο Παρουσίας Προσωπικού και Εκτέλεσης Εργασιών
  • Παρουσιολόγιο κατά την είσοδο και έξοδό του προσωπικού από το χώρο εργασίας.
  • Έντυπο κατανομής των εργασιών καθαρισμού, έτσι ώστε να προγραμματίζονται με το βέλτιστο τρόπο οι εργασίες καθαρισμού.
  • Ειδικό έντυπο - φύλλο ελέγχου προκειμένου να διαφαίνεται το αποτέλεσμα των εργασιών καθαρισμού (επιθυμητό ή όχι) και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι το καλύτερο δυνατό τότε η εργασία επαναλαμβάνεται.
  • Επίσης στο χώρο εργασίας υπάρχουν έντυπα στα οποία συμπληρώνονται τυχόν παράπονα προκειμένου να είναι άμεση η άρση αυτών μέσω της διαδικασίας των διορθωτικών ενεργειών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έντυπο βάσει του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας που εφαρμόζει η εταιρεία (EN ISO 9001) αλλά και των συστημάτων για την Υγιεινή και την Ασφάλεια στην Εργασία και την Περιβαλλοντική Διαχείριση.