Κάθε εργαζόμενος ανεξάρτητα από την εμπειρία του και την συγκεκριμένη θέση που θα αναλάβει παρακολουθεί σειρά σεμιναρία σχετικά με:

  • Τον τρόπο και τη μεθοδολογία εκτέλεσης των εργασιών
  • Τα υλικά και τον τρόπο χρήσης τους
  • Το χειρισμό των μηχανημάτων
  • Τα μέτρα προφύλαξης και ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται κατά την εκτέλεση των εργασιών

Στην συνέχεια παρατίθεται ενδεικτικά ένα πλάνο εκπαίδευσης που παρακολουθούν οι εργαζόμενοι

  • Σε όλους τους εργαζόμενους πραγματοποιείται ενημέρωση σχετικά με τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι χώροι τους κίνδυνοι που διατρέχουν, είτε αυτοί προσωπικά, είτε άλλα όατομα που χρησιμοποιούν τους χώρους.
  • Σε όλους τους εργαζόμενους δίνονται σαφείς οδηγίες, αναφορικά με τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού, αλλά και τη συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών τους, προκειμένου να διασφαλίζεται η σωματική τους ακεραιότητα, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και η αποτροπή πρόκλησης υλικών φθορών, ατυχημάτων κ.λ.π.
  • Οι εργαζόμενοι επίσης, πριν από την έναρξη των συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας, σε κάθε έργο επισκέπτονται τους χώρους προκειμένου να εξοικειωθούν με αυτούς και στη συνέχεια πραγματοποιούνται επιμέρους εκπαιδευτικά σεμινάρια, αναφορικά με τις μεθόδους - τρόπους καθαρισμών, τον τρόπο χρήσης του μηχανολογικού εξοπλισμού, τον τρόπο προετοιμασίας και χρήσης των υλικών καθαρισμού, τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν για την ασφάλεια, τόσο την ατομική, όσο και ως προς την αποφυγή ατυχημάτων εμπλέκοντας τρίτους, κ.λ.π. στο συγκεκριμένο χώρο
  • Δίνονται σαφείς οδηγίες αναφορικά με την προσωπική τους υγιεινή, την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχημάτων κ.λ.π.

Τα εκπαιδευτικά αυτά σεμινάρια πραγματοποιούνται με την παρουσία των αρμοδίων του Τμήματος Παραγωγής, του Τεχνικού Ασφαλείας, του Ιατρού Εργασίας, υπό την επίβλεψη του Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας. Μετά το πέρας των ανωτέρω σεμιναρίων, τα οποία διευκρινίζουμε ότι είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τους πιθανούς κινδύνους που ενδεχομένως παρουσιαστούν κατά την εκτέλεση των εργασιών σε κάθε έργο, στο προσωπικό χορηγείται σχετική βεβαίωση και στη συνέχεια αναλαμβάνει συγκεκριμένες θέσεις εργασίας.

Ειδικότερα, για τους επόπτες η εκπαίδευση αφορά επίσης και τρόπους αποτελεσματικής επόπτευσης.